OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ČLENŮ ČSSD.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB.

 

Informace pro Subjekt údajů při přijetí osobních údajů Správcem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů Česká strana sociálně demokratická Adresa: Praha 1, Hybernská 1033/7, PSČ 110 00 IČO: 00409171 ID datové schránky: wkabq6r Jméno a příjmení zodpovědné osoby: Martin Kabát, ústřední tajemník E-mail: mkabat@socdem.cz (dále jen „ČSSD“ nebo „Správce“).

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v případě členů ČSSD zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, registrace Ministerstva vnitra, AVS/1-83/90ze dne 9.2.1990, tzv. volební zákony, dále pak Stanovy ČSSD (dostupné na https://www.cssd.cz/ke-stazeni/) a příslušné vnitřní předpisy ČSSD a/nebo usnesení orgánů ČSSD, které upravují vnitřní organizaci a činnost ČSSD jako politické strany [dále společně jen „Statusové normy“]; za Statusové normy se pro účely této informace považují i ta ustanovení Ústavy České republiky a Listinyzákladních práv a svobod, která upravují politický systém ČR a politická práva občanů.

ÚČEL A DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zajištění činnosti ČSSD podle Statusových norem.

Dále např. plnění zákonné povinnosti Správce dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“) – pro účely vedení účetnictví, a dále například pro účely povinností uložených daňovými zákony, zákony z oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení, trestního řízení,opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, správního řízení, občanského soudního řízení, daňového řízení, apod.; oprávněné zájmy Správce např. vymáhání pohledávek, přímý marketing atd. tam, kde je to právně možné.

Plnění smluvních povinností a naplnění účelu smlouvy.

ČSSD zpracovává osobní údaje také v tom případě, že je jejich zpracování nezbytné z důvodu oprávněných zájmů ČSSD či třetí strany nebo k výkonu práv, které ČSSD přiznávají právní předpisy nebo normy shora uvedené.ČSSD zpracovává osobní údaje v rámci zajištění předmětu své činnosti v souladu s normami shora uvedenými, zejména Statusovými normami. Jedná se zejm. o osobní údaje členů ČSSD, jejích zaměstnanců, smluvních partnerů, dárců, podporovatelů, jakož i dalších osob, které si přejí být v kontaktu s ČSSD.Osobní údaje členů ČSSD zpracovává Správce také za účelem realizace práv a povinností člena ČSSD jako politické strany, zajištění optimálního zapojení členů ČSSD do života ČSSD, evidence členské základny, naplnění hlavních cílů a úkolů ČSSD stanovených ve Stanovách ČSSD, popř. i ve Statusových normách. Právnímdůvodem prozpracování osobních údajů členů ČSSD o jménu, příjmení, datu narození, r.č., trvalé adrese a e-mailové adrese (vč. dalších kontaktních údajů) je sama skutečnost členství v ČSSD, která vyplývá z podstaty členství v politické straně, ze Statusových norem1; proto se má bez dalšího za to, že člen ČSSD po dobu, po kterou je takovým členem, popř. i osobou s pozastaveným nebo přerušeným členstvím v ČSSD, souhlasí fakticky se zpracováním těchto svých osobních údajů uvedenými způsoby. Ve zbývajícím rozsahu je právním důvodem zpracování osobních údajů pro uvedené účely výslovný souhlas subjektu údajů.Udělil-li subjekt údajů ČSSD souhlas se zpracováním svých osobních údajů,zpracovává je Správce jen pro konkrétní účel nebo účely, se kterým(i) subjekt údajů souhlasil. Může se jednat např. o zasílání informací a novinek prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem, omarketingové účely, o zpracování profilových údajů apod. Zpracovávanými osobními údaji jsou podle povahy věci: i. základní osobní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, podpis, ii. kontaktní údaje: korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, adresa na sociální síti, iii. údaje související s plněním smluvního vztahu vč. poskytnutí daru: IČO, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení, iv. profilové a ostatní osobní údaje a informace, které ČSSD poskytli její členové – pracovní zařazení a zkušenosti, vzdělání, kvalifikace, fotografie, aj., v. v. další osobní údaje, které ČSSD zpracovává na základě Vašeho souhlasu. Zpracování osobních údajů návštěvníků internetových stránek ČSSD: jejich osobní údaje v podobě cookies pro účely základní funkčnosti stránky. Právním základem ke zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem Správce na tom, aby návštěvníci internetových stránek měli dostatečný prožitek z jejich návštěvy a aby Správce věděl, jak návštěvníci navštěvují internetové stránky. Tyto osobní údaje nebude Správce žádným způsobem využívat pro marketingové účely (například pro cílenou reklamu). Zpracování osobních údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů o dění v ČSSD: Osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa a případně jméno a příjmení k této adrese přiřazené zpracovává Správce za účelem zasílání newsletterů. Tyto newslettery nejsou svoji povahou marketingovým sdělení, nýbrž informacemi o dění v rámci politické strany. E-mailovou adresu subjektu údajů získal Správce díky zájmu subjektu údajů o tyto informace a přihlášení k odběru newsletterů na stránkách www.cssdanezavisli.czZpracování osobních údajů probíhá manuálně, jakoži zcela nebo částečně automatizovaně. Příjemci osobních údajů a) Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, apod.) b) Poskytovatelé údržby informačního systému c) Další příjemci dle potřeb a pokynů Subjektu údajů d) Dodavatelé Správce, kterými jsou osobní údaje zpracovávány. Doba zpracování osobních údajů Doba zpracování osobních údajů a lhůta jejich uložení závisí na účelu, pro který jsou zpracovávány, a na právním důvodu jejich zpracování. ČSSD osobní údaje zpracovává vždy jen po dobu nezbytnou pro splnění účelu zpracování, nejvýše však po dobu, po kterou takovou povinnost ukládají ČSSD obecně závazné právní předpisy, nebo po dobu nezbytnou pro hájení oprávněných zájmů ČSSD nebo třetí osoby. Poté s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů /dále jen „Adaptační zákon“/, NařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /dále jen „Nařízení“/ apod., popř. podle jiného zákona přijatého Parlamentem České republiky. Uložení osobních údajů probíhá vždy v souladu s Nařízením a Adaptačním zákonem a ostatními právními předpisy. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje Subjekt údajů, že: a) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, resp. též i bez jeho souhlasu podle článku 6 odst. 1 písm. b), c) Nařízení, a to za výše uvedených podmínek, b) důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je účel zpracování shora uvedený, c) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, d) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení, e) Správce pověřil zpracováním osobních údajů advokáta, daňového poradce a auditora, se kterým má uzavřeny příslušné smlouvy, f) Správce nemá v úmyslu bez toho, že by byl autoritativně vyzván Úřadem pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, Úřadem pro ochranu osobních údajů, Policií České republiky, orgány Finanční správy České republiky, Ministerstvem financí České republiky, nebo dalšími institucemi České republiky nebo Evropské unie, které jsou oprávněny na základě zákona nebo obdobného předpisu si takové osobní údaje vyžádat, a jejich organizačním složkám, předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným příjemcům nebo třetím stranám, g) s výhradami níže uvedenými má Subjekt údajů právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchtoúdajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobníchúdajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením nebo v rozporu s Adaptačním zákonem Bližší rozvedení některých práv Subjekt údajů: 1. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Subjekt údajů má právo od Správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit. 2. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, které o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Subjekt údajů o to požádá. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je Správce povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem). 3. 3. Subjekt údajů má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů; podle Nařízení jde o případy, kdy a) Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení (stručně - proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených skutečností, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem Subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitéhoveřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který takto dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno. 4. Právo na přenositelnost údajů dává Subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému Správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je Správci předali mezi sebou. Toto právo však máte pouze ohledně těch osobních údajů, které případně zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo Smlouvy. 5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatnítam, kde osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy uzavřené se Subjektem údajů (nikoli tedy na základě souhlasu se zpracováním) a kde je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. 6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě, že bude Subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 7, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Více informací o právech Subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkáchÚřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).Právo vznést námitku proti zpracování Podle článku 21 odst. 1,2 Nařízení má Subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení [tj. že zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce; resp. že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kroměpřípadů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě], včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud seosobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právovznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro ento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Námitku lze vnést u nás, jako u Správce, na adrese Správce uvedené shora.